İşbu gizlilik sözleşmesi, Alacam Ortodonti (Adres: Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad.
Maidan İş Merkezi A blok, No:126
Çankaya/Ankara) ile ………………………………………………………..……. alanında hizmet alınan …………………………….…………….…………….. arasında imzalanmıştır.

Metinde ……………………………..HİZMET ALAN, …………………..…………..……………………… ise HİZMET VEREN olarak anılacaktır.

  1. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a ait muayenehaneye sunduğu hizmetin gereği olarak tarafına iletilen veya edinmiş olduğu bilgileri ve kişisel verileri kullanırken, başta “108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Sözleşme” olmak üzere “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerine, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi” hükümleri, hekimlik meslek etiği kuralları ve konu ile ilgili diğer etik kurallara ve HİZMET ALAN’ın almasını istediği önlemlere uygun davranacaktır.

 

  1. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a hizmet sunduğu süre boyunca edindiği hastalara ve yakınlarına ait başta özel nitelikteki kişisel veriler olmak üzere öğrendiği kişisel verileri, HİZMET ALAN’ın izni olmaksızın amacı dışında işlememek ve paylaşmamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam eder.

 

  1. Bu sözleşme, hastalara ait kişisel veriler yanında, HİZMET ALAN tarafından uygulanan özel tıbbi teknikleri de kapsamaktadır. Bu kapsamda HİZMET VEREN muayenehanede uygulanan özel tıbbi uygulama ve teknikleri hiç kimseyle paylaşmayacağını ve haksız rekabete ilişkin kurallara uyarak iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Hizmet ilişkisi devam ettiği süre zarfında ve sonrasında, bu taahhütnamede düzenlenen yükümlülüklere aykırı davranan HİZMET VEREN, bu konudaki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu durumda muayenehane ve hastalarının uğrayacağı maddi ve manevi zararları koşulsuz tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda “108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Sözleşme”, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümleri, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi” hükümleri, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

 

  1. Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

  1. İşbu sözleşme, taraflarca okundu, imzalandı ve birer sureti taraflara teslim edildi. ……/……/………………

 

HİZMET ALAN                                                                                                                                HİZMET VEREN

Alacam Ortodonti                                                                                                                Ad Soyad / Firma Adı
(Kaşe-İmza)                                                                                                                                        (kaşe-İmza)